The 700 Club Asia Full Episode: Our God is the God of the Impossible

The 700 Club Asia Full Episode: Our God is the God of the Impossible

Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. (Luke 1:37) Isa lamang ito sa maraming pangako ng Diyos para sa Kaniyang mga anak. Kaya kung sa tingin mo ay wala ng daan patungo sa tagumpay, patuloy ka lamang manampalataya kay Hesus dahil hindi ka Niya bibiguin kailanman. Sa Kaniya, walang imposible.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Our God is the God of the Impossible”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.