Naghahanap ka ba ng makakapitan sa oras na ikaw ay naguguluhan? Lumapit ka lamang kay Hesus. Sa Kaniya mo lang matatagpuan ang kapayapaan na iyong hinahanap. Kaya ka Niyang tulungan na malampasan ano mang pagsubok ang iyong kinakaharap. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.

Kung nangangailangan ka ng tulong mula sa isang ama, makakaasa ka sa Diyos! Puwede mo Siyang lapitan sa oras ng pangangailangan dahil handa Siyang sumaklolo sa iyo sa lahat ng oras. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon.

Paano nga ba patatawarin ang mga taong nakasakit sa ‘yo? Posible pa nga ba na maayos ang mga nasirang relasyon? Ilapit mo lamang kay Hesus ang lahat ng bigat na iyong pinagdaraanan. Tutulungan ka Niya na patawarin ang mga taong nakagawa sa ‘yo ng mali at bigyan sila ng pagmamahal. Walang imposible sa Diyos. Kaya Niyang ayusin ano man ang nasirang relasyon sa iyong buhay.

Hindi nakatingin ang Diyos sa iyong nakaraan. Tanggap ka ni Hesus sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali at mga pinagdaanan. Kayang baguhin ng Panginoon ang iyong puso at ayusin ang iyong buhay. Lumapit ka lang sa Kaniya. Mahal ka ng Diyos.

Minsan, pakiramdam natin na walang igaganda ang sitwasyon natin sa buhay. Pero alam mo ba na hindi pa tapos ang Panginoon na ipakita sa iyo ang mabuti Niyang plano. Kaya’t huwag ka agad na sumuko. Trust in Hiim and allow Him to guide you toward the life He has in mind for you.
Kung sa tingin mo ay wala ng solusyon ang problemang pinagdaraanan mo, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos na handang tumulong sa ‘yo. Naririnig Niya ang mga panalangin mo at may sagot din Siya sa mga ito. Lumapit ka lang sa Kaniya.
Puno ba ng lungkot at pangamba ang buhay mo? Palagi ka na lang bang nag-aalala at nawawalan ng pag-asa? Sa Diyos mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya Niyang iparanas sa ‘yo ang Ligaya na iyong hinahanap. Tanggapin mo lamang si Hesus sa iyong buhay.
Amidst the lies that the enemy tells us, may you be reminded to keep on trusting in what the word of God says. Let His voice be your assurance of what He can do in our lives, as it brings you truth, hope, and life.
Nagkukulang ba ang panggastos mo sa araw-araw? Hindi mo man maiwasang mabahala, makakaasa ka na God will provide for your needs. Patuloy kang sa Kaniya ay manampalataya dahil hindi ka Niya pababayaan.
Ang pag-ibig ng Diyos ay kayang punan ano man ang pagkukulang sa iyong buhay. Just come to God and experience His pure love for you.
Walang imposible sa Diyos. Kaya ka Niyang tulungan upang makaalis ka sa problema na kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong tuldukan ang buhay mo sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa 'yo. Kumapit ka lang sa Panginoon.
Nais ng Diyos na magkaroon ka ng maayos na buhay. May maganda Siyang plano para sa ‘yo at tutulungan ka Niyang makapagsimula muli. Surrender your problems to Him and let God lead your life.
Pakiramdam mo ba na tila wala ng direksyon ang iyong buhay? Nariyan ang Diyos upang tulungan ka! Gagabayan ka Niya sa matuwid na landas at handa Siya maging tsuper ng iyong buhay. Si Hesus ang bahala sa ‘yo kaya’t huwag kang mag-alala.

Alam mo ba na puwede kang magkaroon ng maayos na buhay habang nandito ka sa mundo? Ang dapat mo lang gawin ay ialay ang iyong buhay sa Diyos at hingin ang Kaniyang tulong. Gagabayan ka Niya.

Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Kakampi mo ang Diyos at tutulungan ka Niyang malampasan ang bawat problema. Kaya’t huwag kang matakot!

Let God restore your relationships. Kaya ka Niyang tulungang patawarin ang mga taong nakasakit sa 'yo. Hindi hahayaan ng Diyos na malugmok ka sa sakit ng nakaraan. Ilapit mo lang ito sa Panginoon dahil handa Siyang tulungan ka na maiayos ang nasira mong relasyon.
Kung naghahanap ka ng tutulong sa ‘yo upang ayusin ang iyong buhay, lumapit ka lang sa Panginoon. God can change your life!
Are you struggling with depression and insecurity? Remember, you are stronger than you think! Let God show you your worth and allow His plans to rule in your life. You are not defined by your struggles; you are accepted and valued by God.

God has commanded us to honor our fathers and mothers. He has appointed them to guide us so we can have a meaningful life. Also, this is one of the commandments equipped with a blessing from God.

Naghahanap ka ba ng makakapitan dahil nalulunod ka na sa dami ng iyong problema? Nais mo na bang makalaya mula sa magulong buhay? Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, may solusyon ang Panginoon. Ilapit mo sa Kaniya ang iyong mga dinadala dahil handa Siyang tulungan ka. Kumapit ka lang sa Panginoon! Siya ang ating matibay na sandigan.

Showing 1–20 of 41 results