Feeling mo ba ay may kulang sa buhay mo? Kapatid, kay Hesus mo lamang matatagpuan ang kukumpleto sa iyo. Sa Kaniya, wala ka nang hahanapin pa dahil hinding-hindi ka magkukulang. Handa ka na bang ibigay sa Kaniya ang iyong buong pagtitiwala?
Hindi pa huli ang lahat para maranasan mo ang pagpapala na nilaan sa 'yo ng Diyos. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siya na maghari sa iyong buhay. Kahit gaano pa man naging magulo ang iyong buhay, si Hesus ay laging handang bigyan ka ng panibagong simula. Huwag kang mawalan ng pag-asa.
Kahit gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, patuloy ka lamang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Hindi Niya binibigo ang mga taong nananamplataya sa Kaniya. Huwag kang susuko dahil may pagpapalang naghihintay sa 'yo.
Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma'y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.
Anong blessing ang gusto mong matanggap ngayon? Kagalingan? Maayos na relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan? Magandang buhay? Ano pa man 'yan, kayang-kaya 'yan ibigay ni Lord! Pero alam mo ba kung paano mo ito makakamit?

Nakakaranas ka ba ngayon ng kakapusan at nais mo nang makaahon sa kahirapan? Nais naming ipaalala sa ‘yo na mayroon tayong Diyos na mapagpala. Hindi Niya hahayaan na habang buhay kang dumanas ng kahirapan. Huwag kang mawalan ng pag-asa at patuloy kang manampalataya kay Hesus.

Nais mo na bang makalaya mula sa tanikala ng kasalanan at magbagong buhay? Kapatid, lumapit ka kay Hesus. Sa Kaniya mo mahahanap ang kapayapaan, kapahingahan, at bagong pag-asa. Siya lamang ang tanging makakatulong sa ‘yo patungo sa pagbabago.
Lagi mong tandaan na hindi ka mag-isa sa laban ng buhay. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng panahon at tutulungan ka Niyang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Patuloy kang magtiwala kay Hesus dahil hindi ka Niya iiwan.
Nais mo rin bang makaranas ng pagbabago sa iyong buhay? Si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Ialay mo lamang ang iyong sarili sa Kaniya at hayaan Siyang maghari sa buhay mo.
Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo. Kaya kung sa tingin mo ay mag-isa ka lang na humaharap sa problema, nais naming ipaalala sa ‘yo na lagi mong kasama si Hesus sa bawat pagsubok. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan. Magtiwala ka lamang sa Kaniya.
Tingin mo ba na imposible nang malampasan ang mga problemang kinakaharap mo ngayon? Kapatid, si Hesus ang Diyos na kayang gumawa ng mga himala. Hindi Niya bibiguin ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya. Kaya't patuloy ka lamang manampalataya sa Panginoon dahil sa piling Niya, walang imposible.
Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos para sa ‘yo. Puwede kang bumalik sa Kaniya at magsimula muli kasama ang Panginoon sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat upang magbago, kapatid. Posible pang maranasan mo ang magandang buhay na mayroon Siya para sa iyo basta’t lumapit ka lamang kay Hesus.

Ma-inspire ngayong gabi sa mga kuwentong nagbigay pag-asa sa ating mga kababayan sa nagdaang 2023. Truly, to God be the Glory for all that He has done in our lives for the past year.

Isa ka ba sa mga nagnanais ng magandang simula ngayong bagong taon? Kapatid, kay Hesus, maaari mong maranasan ang maayos na buhay. Isama mo ang Panginoon sa iyong mga plano at hayaan Siyang gabayan ka patungo sa tamang landas. Kayang iparanas sa ‘yo ng Diyos ang magandang buhay.

Tunay ngang mabuti ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap natin sa nagdaang taon.

Posible pa kayang maranasan ang masayang buhay sa kabila ng madilim na nakaraan? Our God is a great redeemer! Kaya Niyang palitan ng maayos at magandang simula ano man ang iyong pinagdaraanan. May pag-asa sa Diyos, kapatid. Tutulungan ka Niyang magsimula muli.

Nababalot ka ba ng matinding takot dulo't ng mga pagsubok sa buhay? Magtiwala ka lang sa Panginoon! Sasamahan ka Niya sa lahat ng oras at tutulungan ka na Niyang malampasan ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Manamplataya ka lang. Sigurado ang panatag na buhay kay Hesus.

Nais mo bang magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay ngunit hindi mo alam kung paano sisimulan? Kailangan mo ang Diyos, kapatid. Siya lang ang makakatulong sa 'yo upang baguhin ang iyong buhay at lakaran ang matuwid na landas. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil tutulungan ka Niya.

Sunod-sunod man ang pagsubok na hinaharap mo, makakakaasa ka na kasama mo ang Diyos at tutulungan ka Niyang malampasan ang iyong mga problema. Hindi ka Niya pababayaan dahil may magandang gagawin si Hesus sa buhay mo. Kumapit ka lang. May pag-asa at kasaganahan sa Panginoon.
Alam mo ba na may nais tumulong sa ‘yo na masagot ang lahat ng iyong katanungan sa buhay? Siya ay si Hesus. Ano mang problema at tanong mo sa buhay ay kaya Niyang bigyan ng solusyon. Lumapit ka lamang sa Kaniya dahil lagi Siyang handang tumugon sa iyo.

Showing 21–40 of 96 results