Anumang pinagdaraanan mo ngayon na sa tingin mo ay imposibleng malampasan ng tao, ay posible para sa Panginoon. Hindi ka Niya bibiguin. Kaya Niyang maghimala upang makayanan mo ang mga pagsubok na mayroon ka ngayon. Manampalataya ka lang sa Kaniya.
David was a Pastor’s kid so he practically grew up in church. During his teen years, he was influenced by his peers in ways that were different from what he had learned at church. Having to deal with depression and anxiety made him realize that he needed to take his relationship with God more seriously.
“Thank You Lord”, “Give Thanks”, and “Our Father” are just some of the songs that endeared Don Moen to many.
Nawawalan ka na ba ng pag-asang magbabago pa ang buhay mo? Sa kabila ng iyong mga pangamba, may magandang kinabukasan na nakalaan ang Panginoon para sa iyo. Handa ka na bang ipagkatiwala ang buhay mo sa Kaniya?

Showing all 5 results