Kung pakiramdam mo na ikaw ay naliligaw na ng landas sa dami ng iyong mga pagkakamali at mahihirap na pinagdaraanan sa buhay, ang Panginoon ay palaging nariyan upang ikaw ay tulungan at iligtas. Hayaan mong Siya ang magturo sa iyo pabalik sa tuwid na matuwid na landas.
Nawalan ka ba ng trabaho? O ‘di kaya naman ay dumaraan sa matinding sakit? Sunod-sunod man na problema ang iyong kinakaharap, lagi kang makakaasa na kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras. Nakikita ng Panginoon ang iyong sitwasyon at alam Niya kung paano ka matutulungan. Lumapit ka lang sa Kaniya.
In the midst of trials and storms, remember that Jesus is our anchor and a constant companion. He will give you the hope and strength to overcome. Don't be afraid; Jesus is always with you.
Araw-araw ka nalang bang nakakaramdam ng kabigatan sa iyong puso? Ilapit mo lamang ‘yan sa Panginoon. Kaya Niyang alisin ano mang kapaitan ng buhay ang iyong pinagdaraanan. Nais ng Panginoon na maranasan mo ang kapayapaan na nagmumula sa Kaniya.

Dumaranas ka man ng matinding kakulangan sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mayroon tayong Diyos na handa kang tulungan na makaahon sa kahirapan. Manampalataya ka lang sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.

Maayos at magandang buhay ba ang nais mo? Si Lord ang bahala sa ‘yo! As you welcome Him in your life and make Him the center of it, you’ll realize that life is better together with God.
Ang pag-ibig ng Diyos ay kayang punan ano man ang pagkukulang sa iyong buhay. Just come to God and experience His pure love for you.
Nakakaranas ka man ng sunod-sunod na pagsubok sa buhay, lagi mong tandaan na nariyan ang Diyos upang bigyan ka ng lakas na harapin ang bawat problema. Tapat Siya sa lahat ng oras at gagabayan ka Niya sa landas ng iyong buhay. Manampalataya ka lang sa Panginoon.
Are you hoping for a turnaround in your current situation? Do you find yourself feeling hopeless, uncertain if change will come? Remember, God has a unique plan for you. All you need to do is allow Him to lead you and see His goodness in your life. Don’t lose hope!
Kung saan-saan ka ba kumakapit para lang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan? Nasubukan mo na bang sa Diyos umasa? Sa Kaniya, may malalapitan ka sa oras ng kagipitan! Ilapit mo sa Diyos ang lahat ng bigat na iyong pinagdaraanan at makakaasa ka na hindi ka Niya pababayan.
Dumaraan ka ba ngayon sa matinding karamdaman? Nais mo bang maranasan ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon? Maniwala ka na kaya kang pagalingin ng Diyos mula sa iyong mga sakit. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil mayroon tayong tapat at makapangyarihang Diyos.
Nagsasawa ka na ba sa magulong buhay na tila paulit-ulit na lang? Hayaan mong tulungan ka ng Panginoon. Kaya ka Niyang bigyan ng bagong simula.
"May pag-asa pa bang darating?" Tinatanong mo rin ba ito dahil sa dami ng pinagdaraanan mo ngayon? Huwag kang susuko. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon at tutulungan ka Niyang malagpasan ito.
Walang imposible sa Diyos. Kaya ka Niyang tulungan upang makaalis ka sa problema na kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong tuldukan ang buhay mo sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa 'yo. Kumapit ka lang sa Panginoon.
Patuloy ka mang hinihila pababa ng mga pagsubok, lagi mong tandaan na may Diyos na puwede mong kapitan sa gitna ng problema. Siya ang ating matibay na sandigan kaya't hindi mo kailangang matakot.
Nawawalan ka na ba ng pag-asang makabangon mula sa sunod-sunod na problema? Gusto mo na bang bumitaw at sumuko? Kapit lang! Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Kaya ka Niyang tulungang makabangon mula sa anumang pagsubok. Manampalataya ka sa Panginoon. Hindi ka Niya bibiguin.
Maraming pagsubok ang puwede mong kaharapin sa araw-araw. Ngunit, ano man ang dumating na tukso na makakasira sa ‘yo, huwag kang magpapalinlang. Sa Diyos mo lang ituon ang iyong mata. Siya lamang ang tamang daan patungo sa maayos na buhay.
God is our great comforter at nakikita Niya ang pinagdaraanan mo ngayon. Sa Kaniya ka kumapit dahil tanging sa Panginoon lang tayo makakahugot ng lakas at kapanatagan. God will not leave you nor forsake you.
Nais ng Diyos na magkaroon ka ng maayos na buhay. May maganda Siyang plano para sa ‘yo at tutulungan ka Niyang makapagsimula muli. Surrender your problems to Him and let God lead your life.
Pakiramdam mo ba na tila wala ng direksyon ang iyong buhay? Nariyan ang Diyos upang tulungan ka! Gagabayan ka Niya sa matuwid na landas at handa Siya maging tsuper ng iyong buhay. Si Hesus ang bahala sa ‘yo kaya’t huwag kang mag-alala.