Alam mo ba na may pamilya kang matatakbuhan sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan? Oo, kapatid. Nariyan ang Diyos upang yakapin ka at iparanas sa ‘yo ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi ka pa man lumalapit sa Kaniya ay nakahanda na Siyang tanggapin ka sa lahat ng oras at panahon. May nagmamahal sa ‘yo.
Paulit-ulit ka man dumanas ng pagsubok, makasisiguro ka na ang Diyos ay laging handa na tulungan ka at iparanas sa 'yo ang matagumpay na buhay. Kaya huwag kang susuko sa bawat laban dahil tapat ang Diyos sa Kaniyang mga pangako magpakailanman.
Gaano man kabigat ang pagsubok na iyong kinakaharap, may solusyon ang Diyos upang tulungan ka na makabangon muli. Huwag kang susuko, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos kailanman. Maaasahan Siya sa lahat ng oras.
May bagay ka ba na kinatatakutan ngayon? Wala ka bang kapayapaan dahil sa pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang matakot, kapatid dahil hindi ka iiwan ng Diyos. Sasamahan ka Niya sa bawat laban ng buhay at ibibigay sa 'yo ang katagumpayan laban sa mga pagsubok. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa ‘yo. Mahalaga ka sa paningin Niya at mayroon Siyang magandang plano sa buhay mo. Hayaan mo lang Siya na maghari at kumilos sa ‘yo. Mahal ka ni Hesus.

Who Am I by Casting Crowns - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. Who would have ever thought that we would receive a great gift, Jesus! He didn’t need to save us, yet He did, and through Him, we live and have our being!
Trust in God by Elevation Worship - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. In this world where we don’t know who to trust, God reveals to us that He is true to His Word and is consistent when it comes to His promises! Today, believe that in every season you can trust in God. He won’t let you down! Proverbs 3:5-6 NIV Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.
Patuloy ka lang mabibigo kung sa ibang bagay mo hahanapin ang kukumpleto sa 'yo. Si Hesus ang sagot sa lahat ng iyong pangangailangan. Siya lamang ay sapat na sa buhay mo. Kailangan mo lamang na tanggapin Siya at hayaang kumilos sa iyong buhay. Hindi ka bibiguin ng Panginoon.
Huling hirit ngayong buwan ng pag-ibig! 🫶🏻 Sa dinami-rami ng bare minimum at standards today, ano sa tingin mo ang essential qualities ng isang healthy relationship? 🤔 Alamin ang sagot ng mga tao sa tanong na 'to. Watch this!
Do you want to experience God's overflowing blessing? Learn and discover how you can receive it as you end your week right by watching the 5th night of #BlessingsIMineMoNa at midnight on GMA.
Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma'y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.
Humaharap ka man sa matinding pagsubok ng buhay ngayon, huwag kang bibitaw! May blessing na naghihintay para sa 'yo! Patuloy ka lang kumapit kay Hesus at manampalataya sa Kaniya. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.
Nawawalan ka na ba ng pag-asa na mararanasan mo pa ang masaganang buhay? Walang imposible sa Diyos, kapatid. Kaya ka Niyang tulungan mula sa magulong sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Siya ang pag-asa mo at hindi ka Niya bibiguin sa oras na lumapit ka sa Kaniya. Manampalataya ka lang.

Isa sa mga pinakamagandang regalo na puwede mong matanggap ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dala nito ang masayang buhay na hindi mo matatagpuan saan man. At ang unang hakbang upang makamit ito ay ang tanggapin si Hesus sa iyong buhay.

Are you having a hard time finding your purpose in life? Are you looking for someone who can help you discover your identity? Let God move in your life. He has a good plan for you and will help you rise again despite your past. Just surrender your life to Him.
Puno ba ng galit ang puso mo ngayon? Nahihirapan ka bang makalaya mula sa sama ng loob? We have good news for you! God will help you forgive. Gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, kaya palayain ng Diyos ang iyong puso mula sa galit. Lumapit ka lang sa Kaniya.

Kayang ayusin ng Diyos at palitan ng panibago ang ano mang nasira sa iyong buhay. Hindi Niya hahayaan na malugmok ka sa nakaraan. Lagi Siyang may nakahandang mabuting plano para sa ‘yo. Kaya kung tingin mo ay wala nang pag-asa sa buhay mo, may Diyos na lagi kang tutulungan na makabangon.

Isa sa mga pangako ng Diyos sa Kaniyang mga anak ay ang kapayapaan na nagmumula sa Kaniya. Kaya kung dumaraan ka ngayon sa matinding pagsubok, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos at bibigyan ng kapayapaan upang malampasan ang bawat problema. Hindi ka Niya pababayaan. Makakasa ka sa Panginoon sa lahat ng oras.
Nababalot ka man ngayon sa isang magulong sitwasyon, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos upang malampasan ang bawat problema na iyong kinakaharap. Siya lamang ang tanging makakatulong sa iyo. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.

Kung nais mo na maranasan ang totoong kasiyahan sa buhay, si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Hangad Niya na makita mo ang magandang planong inilaan Niya para sa ‘yo. Lumapit ka lamang sa Kaniya.

Showing 1–20 of 65 results