Tingin mo ba ay hindi na darating ang blessing na matagal mo nang hinihintay? We want to encourage you that God sees your heart. Learn to trust Him and His timing.
Hindi pa huli ang lahat para sa ‘yo, kapatid. May pag-asa pa na naghihintay upang makalaya ka sa ano mang tanikala ang bumibihag sa ‘yo. Lumapit ka lang kay Hesus dahil nariyan Siya upang tulungan ka.
Feeling lost or searching for purpose? We invite you to watch this episode of The 700 Club Asia and discover the life that you can experience with God. Tune in tonight, June 14, at 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.
Ipagkitawala mo kay Hesus ano man ang gumugulo sa iyong isip. Sa Kaniya mo matatagpuan ng kapayapaan at kapahingahan sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ka Niya pababayaan. Lumapit ka lamang sa Kaniya at manamplataya.

Ipagkatiwala mo lamang sa Diyos kung humaharap ang iyong pamilya sa matinding pagsubok. Mas malakas ang pag-ibig ni Hesus kaysa sa ano mang problema. Isa sa Kaniyang pangako ay ang magkaroon ka ng masaya at mapagmahal na tahanan kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa.

Huwag kang mag-alala kung dumaraan ka sa matinding pagsubok. Lagi mong tandaan na nariyan si Hesus na puwede mong lapitan sa oras ng pangangailangan. Hindi ka Niya bibiguin kainlanman. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Nahihirapan ka na bang bitawan ang pagkalulong sa sugal? Nais mo na bang makalaya sa ganyang klase ng tanikala? Tanging si Hesus lamang ang makakatulong sa ‘yo, Kapatid. Kaya Niyang putulin ano mang pagkalulong ang mayroon ka ngayon pati na rin sa pagsusugal. Hayaan mo lamang Siyang kumilos at maghari sa iyong buhay.

Ang kabutihan ng Diyos ay walang pinipiling panahon. Maaari mo itong maranasan sa lahat ng oras. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos at hindi pababayaan kailanman.
Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. (Luke 1:37) Isa lamang ito sa maraming pangako ng Diyos para sa Kaniyang mga anak. Kaya kung sa tingin mo ay wala ng daan patungo sa tagumpay, patuloy ka lamang manampalataya kay Hesus dahil hindi ka Niya bibiguin kailanman. Sa Kaniya, walang imposible.
Napupuno ka ba ng takot at pangamba? Huwag kang mag-alala. Nariyan si Hesus na kasama mo patungo sa tagumpay ng buhay. Hindi ka Niya bibitawan o iiwan kailanman. Manamplataya ka lang sa Kaniya.

Huling hirit ngayong buwan ng pag-ibig! 🫶🏻 Sa dinami-rami ng bare minimum at standards today, ano sa tingin mo ang essential qualities ng isang healthy relationship? 🤔 Alamin ang sagot ng mga tao sa tanong na 'to. Watch this!

Gaano man katindi ang sakit na iyong pinagdaraanan, kaya pa ring gumawa ng Panginoon ng himala sa iyong sitwasyon. Walang imposible sa Kaniya dahil Siya ang ating Dakilang Manggagamot.
Nakakaranas ka ba ng kakapusan sa pera? Lagi ka bang nag-aalala kung paano makakaraos sa araw-araw? Know that we have a God who can provide all your needs. He can help you overcome poverty and experience victory over it.
Naghahanap ka ba ng makakasama upang maabot ang matagumpay na buhay? We want to introduce you to someone who can help you achieve true victory. Know the answer by watching our 2nd night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.
Alam mo ba na kahit hindi naging maganda ang iyong nakaraan, posible mo pa ring maranasan ang magandang buhay? Oo, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Allow Him to reveal Himself and His beautiful plans for you.
Si Hesus ang iyong saklolo sa gitna ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Lagi ka lamang tumawag sa Kaniya dahil handa Siyang tulungan ka sa bawat oras. Hindi ka bibiguin ng Panginoon sapagkat Siya ang ating matibay na sandigan.
Nais mo bang mas matutunan pa kung paanong magmahal at magbigay ng respeto sa iba? Your best example is Jesus! Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siyang turuan ka.
Nais mo na bang iwan ang iyong dating pamumuhay? Gusto mo na bang magbago subalit hindi mo alam kung paano sisimulan? May makakatulong sa ‘yo. Siya ay si Hesus. Ano man ang iyong nakaraan, kaya Niyang bigyan ka pa rin ng bagong simula. Ialay mo lamang ang iyong buhay sa Kaniya.
Sa kabila ng matitinding pagsubok ng buhay, mayroon pa bang pag-asa upang makamtan ang totoong tagumpay?
Alam mo ba na sa kabila ng iyong mapait na nakaraan, puwede mo pa ring maranasan ang maayos na buhay? Oo, kapatid. Sa oras na hayaan mo ang Panginoon na samahan ka sa bawat pagkakataon ng iyong buhay, mas lalo mong makikita kung gaano ka Niya kamahal. Tutulungan ka Niyang muling makabangon at mapagtagumpayan ang mga kinakaharap mo sa buhay.

Showing 21–40 of 99 results