Puno ka ba ng problema at nawawalan na ng pag-asa? Learn and discover how you can experience victory amid trials as you watch the first night of #TagumpayIMineMoNa, midnight on GMA.
Alam mo ba na kahit hindi naging maganda ang iyong nakaraan, posible mo pa ring maranasan ang magandang buhay? Oo, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Allow Him to reveal Himself and His beautiful plans for you.
Nais mo bang mas matutunan pa kung paanong magmahal at magbigay ng respeto sa iba? Your best example is Jesus! Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siyang turuan ka.
Nais mo na bang iwan ang iyong dating pamumuhay? Gusto mo na bang magbago subalit hindi mo alam kung paano sisimulan? May makakatulong sa ‘yo. Siya ay si Hesus. Ano man ang iyong nakaraan, kaya Niyang bigyan ka pa rin ng bagong simula. Ialay mo lamang ang iyong buhay sa Kaniya.
Watch and be inspired with these stories of God’s faithfulness through the blessing of business, in this episode of The 700 Club Asia, Wednesday, May 1, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.
Sa kabila ng matitinding pagsubok ng buhay, mayroon pa bang pag-asa upang makamtan ang totoong tagumpay?
Alam mo ba na sa kabila ng iyong mapait na nakaraan, puwede mo pa ring maranasan ang maayos na buhay? Oo, kapatid. Sa oras na hayaan mo ang Panginoon na samahan ka sa bawat pagkakataon ng iyong buhay, mas lalo mong makikita kung gaano ka Niya kamahal. Tutulungan ka Niyang muling makabangon at mapagtagumpayan ang mga kinakaharap mo sa buhay.

Alam mo ba na kaya kang palayain ng Panginoon mula sa iyong nakaraan? Oo, lumapit ka lamang sa Kaniya dahil Siya ang Diyos na kayang ayusin ano man ang nasira sa buhay mo. Isuko mo lamang ang iyong buhay kay Hesus. Hindi ka Niya bibiguin.

Nahihirapan ka na bang magtiwala dahil sa sakit na naidulot ng nakaraan? Huwag kang mag-alala, kapatid. Tutulungan ka ng Diyos na mawala ang iyong takot at muling matutunan kung paano magtiwala. Kailanman ay hindi Niya binigo ang Kaniyang mga pangako sa atin kaya naman Siya ay tunay mong mapagkakatiwalaan ng iyong buhay.

Kasama mo ang Diyos, ano pa man ang problemang harapin mo. Kailangan mo lang magtiwala sa Kaniya at hayaan Siyang maghari sa buhay mo. Nakikita ni Hesus ang iyong sitwasyon kaya’t makakaasa ka na hindi ka Niya pababayaan.

Patuloy ka lang mabibigo kung sa ibang bagay mo hahanapin ang kukumpleto sa 'yo. Si Hesus ang sagot sa lahat ng iyong pangangailangan. Siya lamang ay sapat na sa buhay mo. Kailangan mo lamang na tanggapin Siya at hayaang kumilos sa iyong buhay. Hindi ka bibiguin ng Panginoon.

Huwag kang mawalan ng pag-asa kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok. Nariyan ang Diyos upang tulungan at gabayan ka. Sa iyong lubusang pagtitiwala sa Kaniya ng iyong buhay at sitwasyon, makakaasa ka na magiging katuwang mo ang Panginoon sa kung ano man ang maaaring dumating sa iyong buhay.

Ano nga ba ang basehan ng isang matagumpay na buhay? Maraming pera? Magandang sasakyan? Maayos na trabaho?
Ano nga ba ang sikreto sa pagkakaroon ng matagumpay na buhay? Bakit may mga taong nakakamit ito?
Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong nakaraan. Gaano man ito kadilim ay tanggap ka Niya. Mahalaga ka sa Kaniyang paningin at kayang bigyan ng panibagong simula. Mahal ka ni Hesus. Yayakapin ka Niya kahit na sino ka pa.
Huling hirit ngayong buwan ng pag-ibig! 🫶🏻 Sa dinami-rami ng bare minimum at standards today, ano sa tingin mo ang essential qualities ng isang healthy relationship? 🤔 Alamin ang sagot ng mga tao sa tanong na 'to. Watch this!
Nawawalan ka na ba ng pag-asa na mararanasan mo pa ang masaganang buhay? Walang imposible sa Diyos, kapatid. Kaya ka Niyang tulungan mula sa magulong sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Siya ang pag-asa mo at hindi ka Niya bibiguin sa oras na lumapit ka sa Kaniya. Manampalataya ka lang.
Marriage is truly a blessing when we allow Jesus to be front and center of it. Kaya kung humaharap kayong mag-asawa sa matinding pagsubok, ilapit mo lamang ‘yan sa Panginoon. Hayaan mo Siyang kumilos sa inyong buhay at pagsasama. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil handa Siyang maging gabay Niyong mag-asawa.

Isa sa mga pinakamagandang regalo na puwede mong matanggap ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dala nito ang masayang buhay na hindi mo matatagpuan saan man. At ang unang hakbang upang makamit ito ay ang tanggapin si Hesus sa iyong buhay.

Showing 1–20 of 24 results