Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo. Kaya kung sa tingin mo ay mag-isa ka lang na humaharap sa problema, nais naming ipaalala sa ‘yo na lagi mong kasama si Hesus sa bawat pagsubok. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan. Magtiwala ka lamang sa Kaniya.
Handa ka na bang matanggap ang pagpapalang inihanda ng Panginoon para sa ‘yo? Patuloy ka lang manampalataya sa Kaniya, kapatid. Siya ang Diyos na hindi binibigo ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya. Siya din ay napatunayan nang tapat sa mga pangako Niya.

Kayang ayusin ng Diyos at palitan ng panibago ang ano mang nasira sa iyong buhay. Hindi Niya hahayaan na malugmok ka sa nakaraan. Lagi Siyang may nakahandang mabuting plano para sa ‘yo. Kaya kung tingin mo ay wala nang pag-asa sa buhay mo, may Diyos na lagi kang tutulungan na makabangon.

Sabi sa Salita ng Diyos, Si Hesus ang ating pag-asa. Siya ang ating tulong at sanggalang. At sa kahit anong problema, sa Kaniyang pangalan ay magtitiwala. – Awit 33:20-21 Kaya kung nakakaranas ka ng matinding problema sa buha, patuloy ka lang manamaplataya sa Panginoon. Hindi ka Niya iiwan sa gitna ng laban. Bibigyan ka Niya ng pag-asa at tutulungang makabangon mula sa problema.
Tingin mo ba na imposible nang malampasan ang mga problemang kinakaharap mo ngayon? Kapatid, si Hesus ang Diyos na kayang gumawa ng mga himala. Hindi Niya bibiguin ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya. Kaya't patuloy ka lamang manampalataya sa Panginoon dahil sa piling Niya, walang imposible.
Tingin mo ba ay wala nang saysay ang buhay mo ngayon? Para bang nawawalan ka na ng pag-asa kung malalampasan mo pa ang bawat problema? Kapatid, kayang gawan ng Diyos ng paraan anuman ang iyong pinagdaraanan. Mayroon Siyang magandang layunin at plano para sa iyo. Magtiwala ka lamang kay Hesus at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka Niya pababayaan.
Isa sa mga pangako ng Diyos sa Kaniyang mga anak ay ang kapayapaan na nagmumula sa Kaniya. Kaya kung dumaraan ka ngayon sa matinding pagsubok, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos at bibigyan ng kapayapaan upang malampasan ang bawat problema. Hindi ka Niya pababayaan. Makakasa ka sa Panginoon sa lahat ng oras.

Nakakaramdam ka ba ng kakulangan sa buhay mo ngayon? Naghahanap ka ba ng tutulong sa ‘yo upang mapunan ang lungkot sa puso mo?

Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa ‘yo. Ano man ang iyong nakaraan, tanggap ka Niya at tutulungan na makabangon. Kaya’t sa tuwing nakakaranas ka ng kalungkutan sa buhay, lagi mong isipin na may Diyos na minamahal ka nang lubusan.

Nais mo bang magbalik loob kay Hesus? Malaya ka na gawin ito, kapatid. Hindi Siya nakatingin sa iyong nakaraan o naging kasalanan. Lumapit ka lamang sa Kaniya nang buong puso at bibigyan ka Niya ng bagong simula. Mahal ka ng Panginoon.
Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos para sa ‘yo. Puwede kang bumalik sa Kaniya at magsimula muli kasama ang Panginoon sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat upang magbago, kapatid. Posible pang maranasan mo ang magandang buhay na mayroon Siya para sa iyo basta’t lumapit ka lamang kay Hesus.
Hangad mo bang magkaroon ng bagong buhay ngayong bagong taon? Handa kang tulungan ni Hesus. Gagabayan ka Niya patungo sa tamang landas ng maayos na buhay. Siya ay may magandang plano para sa iyo. Hayaan mo lamang Siya na maghari sa buhay mo.
Gaano man kadilim ang iyong sitwasyon, nais naming ipaalala sa ‘yo na mayroong Diyos na handa kang tulungan upang harapin ang bawat araw. Hindi ka Niya bibitawan sa gitna ng problema. Makakaasa ka na kayang palitan ng Panginoon ng saya ang bawat lungkot na iyong nadarama. Manampalataya ka lang.
Hindi pa huli ang lahat upang makapagsimula muli. Laging nariyan ang grasya at biyaya ng Diyos upang linisin tayo mula sa ating mga kasalanan. Huwag kang mahiya na lumapit kay Hesus. Tanggap ka Niya ano man ang iyong nakaraan.
Kung hindi man naging maayos ang takbo ng iyong 2023, may panibagong pag-asa ang naghihintay sa ‘yo this 2024. Nariyan ang Diyos upang tulungan kang magkaroon ng maayos na buhay. Laging may bagong simula sa Panginoon at hindi ka Niya bibiguin sa lahat ng panahon.
Ma-inspire ngayong gabi sa mga kuwentong nagbigay pag-asa sa ating mga kababayan sa nagdaang 2023. Truly, to God be the Glory for all that He has done in our lives for the past year.

Isa ka ba sa mga nagnanais ng magandang simula ngayong bagong taon? Kapatid, kay Hesus, maaari mong maranasan ang maayos na buhay. Isama mo ang Panginoon sa iyong mga plano at hayaan Siyang gabayan ka patungo sa tamang landas. Kayang iparanas sa ‘yo ng Diyos ang magandang buhay.

Tunay ngang mabuti ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap natin sa nagdaang taon.

Nababalot ka man ngayon sa isang magulong sitwasyon, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos upang malampasan ang bawat problema na iyong kinakaharap. Siya lamang ang tanging makakatulong sa iyo. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.
Hindi pa huli ang lahat upang magsimula muli. Tutulungan ka ng Diyos na makabangon mula sa madilim mong nakaraan. Laging may bagong simula sa piling ng Panginoon kaya huwag kang mahiyang lumapit sa Kaniya.