Huwag kang mawalan ng pag-asa kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok. Nariyan ang Diyos upang tulungan at gabayan ka. Sa iyong lubusang pagtitiwala sa Kaniya ng iyong buhay at sitwasyon, makakaasa ka na magiging katuwang mo ang Panginoon sa kung ano man ang maaaring dumating sa iyong buhay.

Hindi man maayos ang sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, huwag kang mag-alala, may inihandang magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Kailangan mo lang kumapit at magtiwala sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.
Ano nga ba ang basehan ng isang matagumpay na buhay? Maraming pera? Magandang sasakyan? Maayos na trabaho?
Naghahanap ka ba ng tutulong sa ‘yo sa gitna ng iyong pinagdaraanan? Nais mo ba ng makakapitan sa oras ng pangangailangan? Nariyan si Hesus upang sagipin ka, kapatid. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan na maghari Siya sa iyong buhay. Ililigtas ka ng Panginoon. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan kailanman.
Ano nga ba ang sikreto sa pagkakaroon ng matagumpay na buhay? Bakit may mga taong nakakamit ito?
Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong nakaraan. Gaano man ito kadilim ay tanggap ka Niya. Mahalaga ka sa Kaniyang paningin at kayang bigyan ng panibagong simula. Mahal ka ni Hesus. Yayakapin ka Niya kahit na sino ka pa.
Pakiramdam mo ba na tila hindi ka na makausad sa buhay dala ng iyong nakaraan na pilit ibinabalik ng kaaway? May paraan pa upang makalaya ka, kapatid! Ang sagot ay si Hesus. Kaya ka Niyang palayain mula sa mga bagay na patuloy na bumibihag sa iyo. Handa ka na bang kilalanin Siya at hayaang ipakita sa iyo ang kalayaang nais Niyang makamit mo?

Lumaki ka bang walang kinikilalang magulang? Naghahanap ka ba ng aruga mula sa isang ama at ina? Si Hesus ang kayang magparanas sa ‘yo ng pag-ibig na iyong hinahanap. Hindi mo man naranasan ang pag-aaruga ng isang magulang, handa naman itong punan ng ating Panginoon. At ano man ang iyong nakaraan, tanggap ka Niya at yayakapin ng Kaniyang wagas na pag-ibig.

Mayroon bang poot sa iyong puso dahil sa iyong naging karanasan? Hindi pagganti ang solusyon upang makalaya sa galit, kapatid. Hayaan mong si Hesus ang magtanggol sa ‘yo. Nakikita Niya ang iyong sitwasyon. At sa pagtiwala mo ng iyong buhay sa Kaniya, hayaan mong alisin Niya ang galit sa iyong puso at hilingin mong palitan Niya ito ng pagmamahal na nagmumula sa Kaniya. Hindi Niya nais na makulong ka sa iyong poot sapagkat mahal ka ng Panginoon.

Si Hesus ang iyong magsisilbing lakas at tanggulan sa tuwing dumaraan ka sa matinding pagsubok. Tumawag ka lamang sa Kaniya at maniwala dahil handa Siyang tumulong sa lahat ng oras. Iyan ang pangako Niya para sa ‘yo (Awit 28:7). Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi ka iiwan at pababayan ng Diyos.

Ang tunay na kasiyahan ay hindi mo kailanman matatagpuan sa tao. Tanging si Hesus lamang ang sagot sa iyong pangangailangan. Kaya Niyang punan ang kakulangan sa iyong buhay at punuuin ito ng pagmamahal at kapayapaan na nagmumula sa Kaniya. Sa kaniya tunay na wala ka nang hahanapin pa sapagkat Siya ay sapat na.

Patuloy ka lamang mabibigo kung hahanapin mo sa ibang bagay o tao ang pag-ibig na iyong ninanais. Tanging si Hesus lamang ang makakapagparanas sa ‘yo ng pagmamahal na walang hanggan. Tanggapin mo lamang Siya sa iyong buhay, kapatid. Ang pag-ibig Niya ang iyong kailangan.

Bilang isang ina, naghahanap ka ba ng masasandalan sa gitna ng mga problema? Lumapit ka kay Hesus kung ikaw ay nakakaranas ng kapaguran sa buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa mga taong nanghihina. Gagabayan ka rin Niya upang maging isang mabuting ilaw ng tahanan.

Nakakaranas ka ba ng kakulangan sa iyong pang araw-araw na gastusin? Napapagod ka na ba kakaisip kung paano maisasalba ang panggastos ng iyong pamilya? Isa sa maraming pangako ng Diyos ay ang ibigay ang iyong pangangailangan. Alam Niya ang iyong sitwasyon at mayroon Siyang solusyon sa iyong problema. Patuloy ka lang manamplataya kay Hesus. Hindi ka Niya pababayaan maging ang iyong pamilya.
Feeling mo ba ay may kulang sa buhay mo? Kapatid, kay Hesus mo lamang matatagpuan ang kukumpleto sa iyo. Sa Kaniya, wala ka nang hahanapin pa dahil hinding-hindi ka magkukulang. Handa ka na bang ibigay sa Kaniya ang iyong buong pagtitiwala?
Hindi pa huli ang lahat para maranasan mo ang pagpapala na nilaan sa 'yo ng Diyos. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siya na maghari sa iyong buhay. Kahit gaano pa man naging magulo ang iyong buhay, si Hesus ay laging handang bigyan ka ng panibagong simula. Huwag kang mawalan ng pag-asa.
Kahit gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, patuloy ka lamang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Hindi Niya binibigo ang mga taong nananamplataya sa Kaniya. Huwag kang susuko dahil may pagpapalang naghihintay sa 'yo.
Do you want to experience God's overflowing blessing? Learn and discover how you can receive it as you end your week right by watching the 5th night of #BlessingsIMineMoNa at midnight on GMA.
Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma'y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.
Humaharap ka man sa matinding pagsubok ng buhay ngayon, huwag kang bibitaw! May blessing na naghihintay para sa 'yo! Patuloy ka lang kumapit kay Hesus at manampalataya sa Kaniya. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.