Life's challenges may shake us, pero mayroon tayong Panginoon na maaari nating kapitan sa oras ng pagsubok. Siya rin ang matibay nating sandigan na maari nating maging kublihan sa panahon na tayo ay nanghihina. Kaya huwag kang susuko, hindi ka Niya iiwan. Your future is secure in God's hands!

Hindi natin maiiwasan na mapuno ng takot at pangamba sa tuwing may pinagdaraanan tayong hindi natin inaasahan. Mabuti na lamang at mayroon tayong Diyos na maaari nating takbuhan. Ang Kaniyang pag-ibig at pag-iingat ay lagi nating maaasahan.

When we are consumed with our problems and difficulties, we fail to realize God's plans and ways to help us. But the truth is, God has never left our side. Alam Niya ang iyong pinagdaraanan at alam din Niya kung paano ka tutulungan. He is always present in times of need.

Showing all 3 results